Regulamento

Descarga regulamento en PDF

Art. 1.- Definición.

O Desafío Volta a Lugo é unha proba cicloturista de carácter non competitivo que terá lugar os días 26 -27 e 28 de Maio de 2017.

A proba celebrarase na Provincia de Lugo e as súas estradas con saída e chegada en diferentes Concellos  A Pontenova, A Fonsagrada e Lugo.

O tráfico é controlado, pero aberto, feito que obriga aos participantes para respectar as normas vixentes de circulación e seguir en todo momento as instrucións da organización e Forzas da Orde.

Art. 2.- Etapas e distancias.

1º etapa: Lugo -A Pontenova (86.9 km).  3  altos de Montaña. Dificultade de etapa media.
2º etapa: A Pontenova – A Fonsagrada(117.1 km). 4  altos de Montaña. Dificultade de etapa moi alta.
3º etapa: A Fonsagrada- Lugo (85.3 km). 3  altos de Montaña.  Dificultade de etapa media.

Art. 3.- Horarios.

1º etapa: Lugo- A Pontenova.-Control de firmas 10.00 h e saída 11.00 h en Praza Maior (Lugo)
2º etapa: A Pontenova – A Fonsagrada.- Control de firmas 09.00 h e saída  10.00 h en Praza dúas Fornos (A Pontenova)
3º etapa: A Fonsagrada-Lugo.- Control de firmas 09.15 h e saída 10.00 h en Praza do Concello (A Fonsagrada)

Art. 4.- Participación.

A participación en Desafío Volta A Lugo  está aberta a todos os interesados en participar con licenza federativa do ano en curso ou subscribir a licenza de 1 día (neste caso 3). Estes seguros son os únicos aceptados pola organización da proba. Poderá participar calquera persoa que teña un mínimo de 16 anos cumpridos o día da proba.

O uso de casco homologado é obrigatorio durante todo o percorrido.

Cada participante participa nas probas baixo a súa responsabilidade e risco,  declarando estar en condicións físicas óptimas, así como de ter dominio técnico suficiente para afrontalas.

A organización aconsella a todos os participantes que pasen un recoñecemento médico previo á proba co fin de detectar e descartar calquera anomalía incompatible coa práctica do ciclismo.

Todos os participantes considéranse en excursión persoal, debendo aterse ás Normas do Vixente Código de Circulación na estrada e considerándose persoalmente responsable de todas as infraccións que poidan cometer.

Advírtese aos participantes que o feito de circular un vehículo de apertura non supón a paralización do tráfico, senón que se trata dunha sinalización.

A organización realizará os reagrupamientos necesarios e  controis de paso que estime oportunos para o bo desenvolvemento e seguridade da proba.

Todos os participantes deberán respectar as normas de circulación e en especial todos os participantes que queden máis atrasados e circulen de forma individual e en grupos pequenos.

Todos os participantes pasados polo vehículo de peche, deberán saber que están fóra do ámbito de seguridade da proba e que se considerasen ciclistas individuais transitando pola súa conta pola vía, perdendo toda condición de participante da marcha.

A Organización non se fai responsable de ningún accidente do que puidese ser causa ou vítima o participante, como tampouco se fai solidaria dos gastos nin as débedas que puidesen contraer os participantes durante a marcha.

Art. 5.- Inscricións e dereitos de inscrición.

O prazo de inscrición atópase aberto ata o día 17 de Maio de 2017 ou ata o momento de completar inscricións.

Non se admitirán inscricións o mesmo día da proba.

A inscrición realízase para os 3 días de proba.

A inscrición é persoal e intransferible e supón a aceptación de todos os artigos do presente regulamento así como das condicións de compra.

Todos os prezos e dereitos  figuran no formulario de inscrición desta web e poderanse tramitar mediante o sistema de pago online con cartón de crédito ou débito.

Art. 6.- Seguros e licenzas.

Os participantes deberán estar en posesión da licenza federativa do ano 2017 ou abonar no momento da inscrición  a licenza dun día (neste caso 3 días).

A organización dispoñerá dunha póliza de seguros de Responsabilidade Civil segundo a lexislación vixente e ademais estarán cubertos por unha póliza de seguro de accidentes.

Art. 7.- Recollida de números.

A recollida dos dorsais realizarase na Oficina Permanente:

Xoves, día 25 de Maio de 17.00 h a 20:30 h en Decathlon Lugo en Polígono de As Gándaras.

Venres, día 26 de Maio de 08:30 h a 10.00 h Camión Podium na saída en Praza Maior de Lugo.

Para a retirada do dorsal e resto de material, será imprescindible:

-DNI (non se entregarán dorsais que non correspondan ao interesado se non está debidamente acreditado).

– Licenza Federativa en vigor.

– O número de dorsal coincidirá co número de factura emitido ao inscribirse.

A organización entregará a todos os participantes dorsais, acreditacións, placas de bicicleta (fará de chip de cronometraxe), adhesivo con número de dorsal para a bolsa de equipaxe, imperdibles, bridas e unha bolsa do corredor con información da proba.

Art. 8.- Identificativo.

Todos os participantes deberán levar de forma obrigatoria o dorsal e placa de bicicleta (fará de chip de cronometraxe) entregado pola organización que servirá de distintivo para o control de acceso aos recintos pechados e controlados.

A placa de bicicleta colocarase obrigatoriamente na parte dianteira da bicicleta de maneira horizontal, nunca na parte traseira.

Igualmente entregaranse credenciais nominativas que permitirán o acceso ao aparcadoiro de bicicletas e zona de comidas.

Ditas credenciais deberán estar visibles en todo momento xa que o persoal de seguridade da proba poderao esixir en calquera momento e de non telo poderá expulsar á persoal das zonas restrinxidas.

Todo o material identificativo recollerase na Oficina Permanente.

Art. 9.- Control de Saída e Proba.

A Organización controlará a saída de forma que os participantes que non acudan ao control de firmas situado no Camión Podium serán descualificados. O control de firmas comezará aproximadamente unha hora antes da saída de cada etapa.

En cada etapa existirá un tramo  controlado por membros da organización e debidamente sinalizado e posteriormente aumentarase a velocidade ata unha velocidade media considerable, sen poder exceder en ningún momento ao bandeira Vermella da Garda Civil nin ao coche de organización.

En cada etapa existirá un tramo cronometrado no cal se contarán os tempos individuais de cada participante.

Os participantes que o estimen oportuno (baixo a súa responsabilidade) poderán adiantar aos devanditos vehículos pero deberán retirarse o dorsal dado que irán fóra da proba baixo a súa responsabilidade e respectando as normas do código de circulación en todo momento.

Se por cuestións de seguridade a Garda Civil ou a organización  estímano oportuno faranse reagrupamientos obrigatorios.

Art. 10.- Abandonos e Descualificacións.

Calquera participante que abandone no transcurso de calquera etapa, deberá comunicalo a algún responsable da organización, para ter controlado en todo momento a todos os participantes.

O feito de abandonar nunha etapa non é motivo de descualificación e pódese saír na seguinte.

En todo momento haberá un bus escoba dispoñible para subirse a el.

Atopámonos nun medio natural e somos amantes e defensores do medio ambiente. Por todo iso, todo corredor que tire lixo ao chan será descualificado.

Todo aquel participante que non siga as instrucións da organización será descualificado.

Art. 11.- Avituallamentos.

Cada etapa contará con puntos de avituallamiento con bebidas e comida durante o percorrido e na chegada.

O primeiro avituallamiento será parada obrigatoria a todos os participantes.

Se o estima oportuno a organización pode facer reagrupamientos en cada avituallamiento.

O persoal dos puntos de avituallamiento só permitirá o acceso aos ciclistas que leven o dorsal da proba.

Non se permite o avituallamiento desde os vehículos da organización nin coches neutros ou de equipo.

Os avituallamientos serán nos seguintes puntos:

1º etapa: Lugo-A Pontenova

Avituallamiento líquido en saída e chegada.

Avituallamiento líquido/sólido en Pastoriza e Cruz dá Cancela.

2º etapa:A Pontenova ? A Fonsagrada

Avituallamiento líquido en saída e chegada.

Avituallamiento líquido/sólido na Barraca e Meira.

3º etapa: A Fonsagrada-Lugo

Avituallamiento líquido en saída e chegada.

Avituallamiento líquido/sólido en Castroverde e Lousada.

Art. 12.- Cronometraxe.

Desafío Volta Lugo non é unha competición nin hai premios.

Con todo e co fin de medir os tempos individuais de cada, levará unha cronometraxe nos tramos habilitados para ese efecto en cada unha das etapas, o que cada participante coñecerá o tempo total dese tramo.

Para poder obter os tempos correctamente é moi importante que se coloque ben o dorsal-chip, que é unha soa peza, na parte dianteira da bicicleta de forma horizontal e nunca na parte traseira.

Art. 13.- Asistencia Médica.

Durante o desenvolvemento de cada etapa, a organización dispoñerá dun amplo Servizo Sanitario, composto por ambulancias e coches de médicos correctamente equipados e rotulados.

En caso de xurdir algún accidente os participantes deberán acudir aos centros médicos concertados desta proba.

Ademais próximos á liña de meta estarán os correspondentes servizos de vestiarios e duchas.

Art. 14.- Asistencia Mecánica.

A Organización asegurará a Asistencia Mecánica mediante coches neutros ao longo das etapas, de todas as reparacionesque póidanse solucionar en ruta, exceptuando as picadas que deberán ser reparados por cada participante.

En caso de prestar algunha roda ou material mecánico leste deberá ser devolto á organización ao termo de cada etapa.

Será gratuíta a man de obra, pero en caso de ser necesaria algunha peza de recambio, será porcuenta do participante.

Os vehículos de organización que realicen o seguimento das etapas levarán identificacións visibles en todo momento e non poderán fornecer avituallamiento en marcha.

Art. 15.- Parking Bicicletas

A organización pon a disposición de todos os participantes un aparcadoiro para deixar as bicicletas dun día para outro se así o desexan.

Este aparcadoiro contará con seguridade privada e só poderá acceder ao mesmo os participantes que leven a correspondente acreditación para depositar e retirar a súa bicicleta.

Art. 16.- Recordos

Recordos participantes

Os participantes que completen todas as etapas do Desafío Volta A Lugo recibirán  a medalla Finisher desta edición ao finalizar a última etapa.

Recordos Clubs

Entregaranse recordos aos clubs cun número de mínimo de 5 participantes de cada equipo.

Os recordos entregaranse durante o control de firmas da última etapa e subirán todos os integrantes do equipo ao pódium.

Art. 17.- Responsabilidade

A organización non se fai responsable de ningún accidente do que puidese ser causa ou vítima o participante, que deberá estar cuberto polos seguros propios da licenza, nin os extravíos ou avarías que puidesen sufrir as bicicletas ou outro equipamento dos participantes. O participante exime á organización de responsabilidade por perda ou deterioración de obxectos persoais por calquera circunstancia.

Art. 18.- Reserva do dereito a modificar.

A Organización resérvase o dereito para modificar cuestións relativas á localización dos avituallamientos,percorrido, trofeos, etc?., cando existan razóns que xustifiquen devanditos cambios,informando dos mesmos a todos os participantes, xa sexa polos servizos de megafonía, señalizacionesdurante o percorrido ou por calquera outro medio posible.

Igualmente resérvase o dereito de suspender a proba sen que isto supoña unha carga para elorganizador, por cuestións meteorolóxicas ou de forza maior.

Art.19.- Dereitos de Imaxe.

A aceptación do presente regulamento implica obrigatoriamente que o participante autoriza a losorganizadores do Desafío Volta A Lugo  á gravación total ou parcial da súa participación en lamisma, dá o seu consentimento para que poida utilizar a súa imaxe para a promoción e difusión da imaxe do Desafío en todas as súas formas (radio, prensa, vídeo, foto, DVD, internet,

carteis, medios de comunicación, etc.) e cede todos os dereitos relativos á súa explotación comercialy publicitaria que consideren oportuno executar, sen dereito pola súa banda a recibir compensacióneconómica algunha.

Art. 20.- Protección de datos.

A Organización garante o pleno cumprimento da normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, e así, de acordo coa Lei Orgánica 15/1999, o asinante queda informado e presta o seu consentimento á incorporación dos seus datos aos ficheiros automatizados existentes pola Organización e ao tratamento dos mesmos para a súa utilización en relación co desenvolvimiento de xestións administrativas, comerciais e outras actividades propias a mesma.

Art. 21.- Aceptación.

Ao efectuar e validar a inscrición na proba, o participante asume o coñecemento e aceptación sen reservas do presente regulamento, renunciando a calquera procedemento legal contra a organización derivada da súa participación.